Algemene Voorwaarden

 

 1. In deze algemene voorwaarden betekent:

  1. De beheerder: de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid en haar bestuursleden, hulppersonen die de website en databank beheren en ten aanzien van de opgenomen vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen eveneens de andere duurzaamheidsorganisaties die aan dit project meewerken, sponsoren, subsidieverleners en financiers.
  2. De gebruiker: iedere persoon die de website Databank033.nl en de daarbij behorende databank raadpleegt of weergeeft op een computer, tablet, mobiele telefoon of ander daartoe geschikt apparaat of daaraan informatie aanbiedt ter plaatsing of anderszins gebruik maakt van de functionaliteit van de website en daaraan gekoppelde databank(en).
  3. De aanmelder: de gebruiker die zichzelf aanmeldt als aanbieder van een dak of ter vermelding in de Amersfoortse Gele Zonnegids (business directory).
  4. De gemeente: de Gemeente Amersfoort;
  5. Zonnedaken: daken geschikt, bestemd voor of voorzien van zonnepanelen;
  6. Dakenbank033.nl: de website met het url: dakenbank033.nl, daaraan gelinkte websites en databases en daarmee verbonden social media.
 2. Elke gebruiker accepteert alleen al door enkel gebruik van de Dakenbank033.nl deze voorwaarden en de bijbehorende disclaimer (welke in aanvulling op deze voorwaarden geldt).

 3. Dakenbank033.nl is een project van de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid ten behoeve van de gehele gemeente. Doel van het project is niet commercieel gekleurde informatie te bieden over het plaatsen van zonnepanelen op daken in de gemeente en vraag en aanbod van zonnedaken bij elkaar te brengen. De beheerder doet dit alles in het kader van het zoveel mogelijk bevorderen van het plaatsen van zonnepanelen op geschikte daken in de gemeente Amersfoort.

 4. De beheerder heeft volledige discretie of informatie op de website en in de databank geplaatst wordt. De beheerder kan een gebruiker de toegang tot de website weigeren of een aanmelding van een dak weigeren of verwijderen.

 5. De beheerder zal naar eer en geweten zo veel mogelijk de betrouwbaarheid van de informatie beoordelen en waarborgen. De beheerder is echter een vrijwilligersorganisatie en heeft niet de professionele kennis en ervaring om de betrouwbaarheid van de informatie te garanderen. De beheerder ontvangt geen vergoedingen voor het plaatsen van informatie op de website of in de databank. De beheerder zal geen gesponsorde informatie publiceren. Wel is denkbaar dat de beheerder subsidies, sponsorgelden of financiering ontvangt voor het opzetten en onderhouden van dit project. Dit zal dan transparant op de website worden vermeld.

 6. Aanmelding en gebruik van de website Dakenbank033.nl en de bijbehorende social media geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens. De gebruiker accepteert dat de beheerder geen enkele verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de juistheid van de gepubliceerde data, behoudens opzet en kwade trouw. De gebruiker vrijwaart de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid en de bij dit project betrokken initiatiefnemers/hulppersonen, alsmede sponsoren, subsidieverleners en financiers van iedere aansprakelijkheid, behoudens opzet of kwade trouw. De gebruiker aanvaardt dat de beheerder nooit aansprakelijk zal zijn voor de vergoeding van enige schade voor een hoger bedrag dan tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de vrijwilligersverzekering van de gemeente zal uitkeren.

 7. De aanmelder van een dak garandeert de beheerder dat hij/zij bevoegd is het dak aan te bieden aan derden. De aanmelding is vrijblijvend en geeft slechts aan dat de aanmelder bereid is in voorkomende situaties met een andere partij te praten over samenwerking. Het is geen juridisch aanbod dat enkel door acceptatie ertoe leidt dat er een overeenkomst tot stand komt. Het totstandkomen van een overeenkomst tussen aanbieder en vrager is de eigen verantwoordelijkheid van deze partijen. De beheerder is daarbij geen partij en aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. De gebruiker aanvaardt het hier vorenstaande.

 8. De aanmelder van gegevens via de website of de database geschiedt door de aanmelder naar beste weten en kunnen. De aanmelder garandeert de beheerder dat hij/zij (auteursrechtelijk en overigens) bevoegd is om foto’s en logo’s te uploaden en te verwijzen naar andere websites en bronnen, incl. deeplinken. De aanmelder garandeert de accuraatheid en courantheid van de ingevoerde gegevens en past deze zonodig aan. De beheerder behoudt zich het recht voor om een vermelding zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen. De aanmelder geeft de beheerder het recht verstrekte informatie te publiceren op Dakenbank033.nl en de daarmee verbonden social media, zonder verdere vergoeding verschuldigd door de beheerder, en vrijwaart de beheerder voor elke aansprakelijkheid ter zake van claims van derden ten aanzien van de verstrekte informatie en geuploade bestanden dan wel geplaatste hyperlinks.

 9. De aanmelder gaat akkoord met de verwerking en publicatie van de ingevulde (persoons- en andere) gegevens op de website www.dakenbank033.nl en de bijbehorende social media uitsluitend voor doeleinden van het project Dakenbank033.nl. De beheerder zal de aangeleverde gegevens niet verkopen. De beheerder zal de aangeleverde gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de aanmelder. Persoonsgegevens van gebruikers (niet zijnde aanbieders) worden definitief verwijderd bij verwijdering van het account. Alle gegevens van aanbieders van daken worden bij verwijdering door de aanbieder niet langer zichtbaar, maar blijven maximaal 7 jaar bewaard; dit om juridische redenen (bijv. voor fraude onderzoek in geval van misleiding van gebruikers). Zie verder de uitgebreide privacyverklaring van de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid in de fouter van de website.

 10. De business directory is een gids voor alle bedrijven, instellingen en andere samenwerkingsverbanden die diensten, producten of informatie aanbieden vanuit Amersfoort of (mede) gericht op Amersfoort op het gebied van zonnepanelen en/of zonnedaken. Vermelding is gratis.

 11. Gebruikers gebruiken de functionaliteit van dakenbank033.nl uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld is. Gebruikers onthouden zich van elk gebruik van strafbare en andere uitingen welke als beledigend, opruiend, discriminerend of als vals of vervalst kunnen worden ervaren. De beheerder is bevoegd uitingen te verwijderen zonder verdere opgaaf van redenen.

 12. Het auteursrecht van dakenbank033.nl en alle content berust bij de beheerder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door de context duidelijk is dat het auteursrecht bij een derde berust (bijv. bij verwijzingen, logo’s, foto’s met auteursrechtvermelding, etc.).

 13. De beheerder is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen. De beheerder zal via een nieuwsbericht op de site de gebruikers hiervan op de hoogte stellen. De algemene voorwaarden gaan in op een in het wijzigingsbericht genoemde datum, minimaal 30 dagen na de datum van notificatie. Een gebruiker die niet met de gewijzigde voorwaarden akkoord gaat dient zijn account te verwijderen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.


Foto's op deze site zijn afkomstig van Coöperatie Eemstroom Zonneberg en van Pixabay (Public Domain foto's).

Aanvullende disclaimer

Deze website is opgezet door de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid (hierna “de Uitgever”). Alle links waren correct op het moment van het publiceren van deze website. Als een link niet meer werkt, stellen we het op prijs als u ons daarop attendeert via webmaster@dakenbank033.nl

Wij gebruiken cookies om de website technisch te laten werken en voor algemene statistische doeleinden. Wij tracken niet op andere websites. 

Zie voor verdere aanvullingen van deze disclaimertekst de volgende Disclaimertekst